سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ما آخرش نفهمیدیم...!!!

 

إنشاء از ریشه (نشأ) مصدر از باب إفعال است به معنای ایجاد، این درست ولی مصدر به اسم خدا اضافه شده پس معناش میشه: تولیدِ خدا یا ایجادِ خدا 

به عبارتی همون: خواستِ خدا است

در عبارت (إنشاء الله) واژه الله مضاف الیه در معنای فاعلیت هست نه مفعولیت در ضمن از این عبارت معنای فاعلیت (نحن) استنباط نمی شود.

و نیز در عبارت (إن شاء الله) به معنای اگر خدا بخواهد، فعل (شاء) به معنای خواست و اراده کرد، می باشد و در ریشه با مصدر (إنشاء) فرق دارد.

هر چند مراد از هر دو عبارت (إنشاء الله) و (إن شاء الله) یکی هست.

این دو فعل در اصل با هم فرق دارند ولی ناگفته نماند که؛ 

برداشت از تصویر زیر نیز درست نیست: 

 


ارسال شده در توسط سادات