شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
رجم که ميگنه اينه... اما اين نوعش خيلي نامرديه
اين وهابيون افراطي در *جهاد نکاح* از زنها استفاده(و تمتع) مي کنند، بعد که از کامجوئي با آنها سير شدند، آنها را به طرق مختلف از بين مي برند.
ساعت دماسنج
ما آخرش نفهميديم...
رتبه 0
0 برگزیده
209 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top