شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
اين قدر عکس اين .... رو نزنيد؛ ترويج گناه مي شه؛ نگاه کردن به زن مسلمان(با اين شکل و وضع) جايز نيست./. *خدا يا هدايتش کنه، يا هدايتمون کنه.*
چراغ جادو
ما آخرش نفهميديم...
رتبه 0
0 برگزیده
210 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top